LSGŪTIS
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Autorizācija

Autorizācija LSGŪTIS biedriem

Aktuāli par LSGŪTIS

Aicinam iesūtīt priekšlikumus ūdensapgādes un kanalizācijas LBN uzlabošanai:

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas veiktā iepirkuma “Priekšlikumu izstrāde par Latvijas būvnormatīviem: LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”, LBN 223 15 “Kanalizācijas būves”” (id. Nr. EM 2016/45) rezultātā 2016.gada 30.maijā pieņemto lēmumu, Ekonomikas ministrija ir noslēgusi līgumu ar SIA „Aqua-Brambis” par minētā darba izpildi.

Ņemot vērā, ka Jūsu pārstāvētās organizācijas apvieno ievērojamu daļu ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē aktīvi strādājošo speciālistu vai uzņēmumu, lūdzam Jūs izteikt savu viedokli par nepieciešamajiem priekšlikumiem augstāk minēto normatīvu uzlabošanā. Jūsu viedoklis un ierosinājumi ir svarīgi Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas nozares sakārtošanā un uzlabošanā.

Saņemtie priekšlikumi tiks apspriesti un izvērtēti SIA „Aqua-Brambis”

izveidotajā speciālistu darba grupā, iesniegti izskatīšanai nozares Standartizācijas tehniskajai komitejai un tad nosūtīti Ekonomikas ministrijai.

Lūdzam Jūs savus priekšlikumus sūtīt elektroniskā veidā (.doc vai .docx) SIA „Aqua-Brambis” vecākajam inženierim Jurim Laicānam uz e-pastu:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , izmantojot pielikumā pievienoto veidni.

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas noteikto darba grafiku lūdzam Jūs savus priekšlikumus atsūtīt līdz zemāk norādītajam datumam:

  • par LBN 221-15 līdz 22.07.2016
  • par LBN 222-15 līdz 12.08.2016
  • par LBN 223-15 līdz 12.08.2016


JAUNUMS: LSGŪTIS mājas lapas reģistrētiem lietotājiem

Autorizējoties mājas lapā (ar savu lietoāja vārdu un paroli) sadaļā MATERIĀLI BIEDRIEM ir pieejams .pdf formātā Normatīvo dokumentu saraksts (Akciju sabiedrībā “Latvijas Gāze” plašāk pielietojamie spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, būvnormatīvi un citi normatīvie dokumenti) ar saitēm uz nais.lv datu bāzi.


LSGŪTIS informē par iespējām iegūt profesionālo pilnveidi sekojošos mācību centros Latvijā

1) Jelgavas LLU Mūžizglītības centrā;

2) RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Profesionālās Tālākizglītības centrā;

3) Rīgas siltuma mācību centrā;

4) LG mācību centrā;


 

Aktuāli par BS SC

Atgādinājums par patstāvīgas prakses gada maksu

Sakarā ar to, ka ar 01.04.2016 ir beidzies termiņš būvprakses uzraudzības apmaksai par 2016.gadu lūdzam pārbaudīt vai saistībā ar MK noteikumu Nr.610 31.3.p., 2016. gadā esat veicis patstāvīgās prakses gada maksu 49 EUR par katru sfēru.Sakārtojiet BIS! Veicot apmaksu, norādīt vārdu uzvārdu, sfēras nr. Izpildes laiks 30 dienas, pēc 30 dienām sertifikāta darbība tiks apturēta (MK noteikumu Nr.610 43.2.p.) neskaidrību gadījumā tel.67596849


Jauna sadaļa mājas lapā: "Rēķini"

Turpmāk visiem būvspeciālistiem LSGŪTIS mājas lapā būs iespēja saņemt vai labot rēķinu elektroniski, to varēs izdarīt šajā adresē: http://www.lsgutis.lv/rekini/

Turpmāk šī adrese būs pieejama zem sadaļas „Sertifikācija” > "Rēķini". Varat iepazīties ar šo jauno pakalpojumu, reģistrēties un notestēt!


Svarīga informācija par sertifikātu saņemšanu būvekspertīzes specialitātē:

LSGŪTIS informē, ka ar 2016.gada 1.jūliju* tiesības veikt ekspertīzes būs tikai Būvniecības valsts kontroles birojā (turpmāk – Birojs) sertificētiem būvspeciālistiem būvekspertīzes specialitātē.

Biroja līdzšinējā pieredze rāda, ka kandidātam sertifikāta saņemšanai ir jārēķinās ar 2-4 nedēļām no iesnieguma iesniegšanas brīža. Šī apsvēruma dēļ, lai izvairītos no sastrēgumiem sākot ar š.g. 1.jūliju, lūgums neatlikt savu lēmumu par pieteikšanos uz pēdējo brīdi.

Neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Biroja Būvprakses departamenta direktora vietnieku, Būvspeciālistu sertifikācijas vadītāju Mārtiņu Saukantu (tālr. 67013343, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).

Statistikai, 2016.gada pirmajā ceturksnī Biroja darba rezultāti attiecībā uz būvekspertu sertifikāciju jomās, kurās var pieteikties LSGŪTIS sertificētie būvspeciālisti, aplūkojama zemāk redzamajā tabulā:

*informācija no Būvniecības valsts kontroles biroja vēstules Nr. 5-1-1039


 

UZMANĪBU ! ! !

Jau 997 būvprakses sertifikāti LSGŪTIS BS SC sertificēšanas sfērās (gāze, siltums, ūdens, aukstums) ir nederīgi, kuri nav laikā pārreģistrēti – aktualizēti atbilstoši MKN Nr.610 no 07.10.2014., jo nav saņemti no attiecīgajiem būvspeciālistiem nepieciešamie dokumenti (www.lsgutis.lv) un sertifikātu gada uzturēšanas maksājumi.

Atgādinām, ka dokumenti jāievada BIS-ā un jāiesniedz Būvspeciālistu sertificēšanas centrā ne vēlāk kā 30 dienas pirms sertifikātu derīguma termiņa beigām.

BS SC


 

U Z M A N Ī B U, B Ū V S P E C I Ā L I S T I!

A T G Ā D I N Ā J U M S

2014. gada 7. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” p.31 ir noteiktas prasības sertificētajiem būvspeciālistiem – kontaktinformācijas, būvprakses, kvalifikācijas celšanas informācijas ievadīšanai Būvniecības informatīvās sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS) un maksa par profesionālās darbības uzraudzības veikšanu.

Ņemot vērā faktu, ka daļa būvspeciālistu šo uzdevumu termiņā nav veikuši, sertificēšanas institūcija BS SC atgādina, ka jāveic prakses uzraudzības apmaksa BIS-ā par 2015.gadu. Prakses uzraudzības maksu par 2016.gadu par katru sfēru (MK noteikumi Nr.176 no 07.04.2015.) jāveic līdz 1.martam (MK noteikumi Nr.610 no 07.10.2014.)

Būvspeciālistiem, kuri savus valsts likumdošanā noteiktos profesionālās darbības pienākumus nebūs veikuši, vadoties no MK noteikumiem Nr. 610 p. 43.2, būvprakses sertifikātu darbība tiks apturēta.


 

UZMANĪBU!!!

Š. g. 1. pusgadā 63 būvspeciālisti ir zaudējuši būvprakses sertifikātu, jo nav veikuši reģistrāciju Valsts Būvinformācijas sistēmā (BIS), nav ievadījuši pastāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskata datus, nav samaksājuši pastāvīgās prakses uzraudzības gada maksu.

Sertificētiem būvspeciālistiem, neievadot pastāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskatus u. c. nepieciešamos dokumentus ( kuri parādīti LSGŪTIS mājas lapā – www.lsgutis.lv),  Būvspeciālistu Sertifikācijas centrs nevar pieņemt lēmumu par būvprakses sertifikāta pārreģistrāciju (aktualizāciju) atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 610 no 7.10.2014. g. „Būvspeciālistu kompetences novērtēšana un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Arī tiem būvspeciālistiem, kuri saņēma lēmumu sertifikātus atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 610 pārejas periodā no 2014. gada decembra līdz 2015. gada 1. maijam ir nepieciešams ievadīt Būvinformācijas sistēmā (BIS) pastāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskatus.Lūdzam pildīt MK Noteikumus Nr. 610 no 7.10.2014. Sevišķi pievērsiet uzmanību šo noteikumu 31. punktam.

 


Paziņojums: Izstrādāti jauni rakstveida eksāmena Tēmu saraksti sekojošās Darbības sfērās:

- Darbības sfēra: Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšana.

- Darbības sfēra: Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība.

- Darbības sfēra: Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana.

*skatīties sadaļu Sertifikācija / Informācija pretendentiem

 


 

INFORMĀCIJA BŪVSPECIĀLISTIEM, KAS IZMANTO BIS

Būvspeciālistiem, kuri ievada informāciju BIS sistēmā www.bis.gov.lv un sastopas ar tehniskām problēmām:

BIS ieviešanas atbalsta dienesta kontaktinformācija:

e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

telefons: 67030003

Kārtojot formalitātes, lai varētu izsniegt Jums lēmumus pēc iespējas ātrāk, izkristalizējas situācija,ka lēmuma nr. mēs varam piešķirt tikai pēc tam, kad JŪS PAŠI ESAT IEVADĪJUŠI INFORMĀCIJU WWW.BIS.GOV.LV visus tos dokumentus, ko iesniedzāt mums uz eksāmena kārtošanu.

Ieeja www.bis.gov.lv (augšā labajā stūrī būs norāde : pieslēgties kontam un tālāk norāde uz internetbanku) vai caur www.latvija.lv