Noslēgts sadarbības līgums
2020-07-07
Rīgas Siltums aicina darbā
2020-08-26

Latvijas valsts standarts informē


Publicēti nacionālie standarti gāzapgādes jomā

2020. gada 16. jūlijā reģistrēti LVS standartizācijas tehniskajā komitejā LVS/STK 1 “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” izstrādātie un apstiprinātie standarti:

  • LVS 364:2020 “Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts”;
  • LVS 422:2020 “Dabasgāzes pārvades sistēmas cauruļvadu projektēšana”.

LVS 364:2020 nosaka galvenās prasības, kuras jāievēro operatoram, kura īpašumā vai valdījumā ir dabasgāzes krātuve, kas ierīkota ūdens nesējslāņos, vai dabasgāzes pārvades sistēma, kā arī operatoram, kas veic šo sistēmu operatīvo vadību un tehnisko uzturēšanu.

Standartā noteiktā tehniskā uzturēšanas sistēma ietver savstarpēji saistītu organizatoriski – tehnisko pasākumu kopumu, lai nodrošinātu uzglabāšanas un pārvades sistēmu bezavāriju un drošu ekspluatāciju, nepārtrauktu dabasgāzes pārvadi un padevi sistēmu lietotājiem. Standartā noteiktas prasības speciālistu, kuri veic dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas un pārvades sistēmas uzturēšanu, zināšanu apjomam un apmācībai.

LVS 422:2020 nosaka prasības, kas jāievēro, projektējot un būvējot dabasgāzes pārvades tērauda gāzesvadu sistēmas ar darba spiedienu virs 16 bar.

Standarta mērķis ir noteikt vienotu kārtību dabasgāzes pārvades sistēmas cauruļvadu projektēšanai, nosakot galvenās prasības šo cauruļvadu būves tehniskā risinājuma izstrādei, lai nodrošinātu cauruļvadu un cilvēku drošību, apkārtējās vides aizsardzību, kā arī lai izslēgtu nelaimes gadījumu risku, cik vien tas ir iespējams.

Standarti ir pieejami LVS e-veikalā