Profesionālie pilnveides kursi: Dinamiskās modelēšanas metodes apgūšana ēku energoefektivitātes aprēķināšanai
2022-02-07
Iespēja strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai būvniecībā
2022-02-18

Par sertificēšanas pakalpojumu maksa izmaiņām 2022.gadā

Būvspeciālistam,  lai uzturētu aktīvu patstāvīgās prakses sertifikātu arhitektūras, būvniecības un elektroenerģētikas jomā, atbilstoši Ministru kabineta 28.03.2018. noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 44.7.pantam ir pienākums līdz kārtējā gada 1. aprīlim samaksāt sertificēšanas pakalpojumu maksa, kas sastāv no:

  • būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas gada maksas katrā darbības sfērā 180 euro;
  • maksas 30 euro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

Ekonomikas ministrija 2022.gadā slēdz jaunus deleģēšanas līgumus par kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību ar biedrībām: “Latvijas būvinženieru savienība”; “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”; “Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija”; “Latvijas dzelzceļnieku biedrība”; “Latvijas jūrniecības savienība”; “Latvijas elektriķu brālība”; “Latvijas melioratoru biedrība”. Deleģēšanas līgumos tiek mainīts uzraudzības periods uz kalendāro gadu, tas ir no 1.janvāra līdz 31. decembri (līdz šim uzraudzības periods bija no tekošā gada 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam).

Ņemot vērā iepriekš minēto būvspeciālisti, kas ir veikuši sertificēšanas pakalpojumu gada maksu par periodu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.martam, saņems rēķinu no attiecīgās kompetences pārbaudes iestādes par laika periodu no 2022.gada 1.aprīļa līdz 31. decembrim, tas ir:

  • 135 euro būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas gada maksas katrā darbības sfērā (par 9 mēnešiem);
  • 30 euro parLatvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

Attiecīgi nākošajā gadā, kad uzraudzības periods būs no 2023.gada 1. janvāra līdz 31.decembrim uzraudzības maksa būs kā līdz šim: 180 euro par katru darbības sfēru un 30 euro par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.