Latvijas valsts standarts informē
2020-04-07
Noslēgts sadarbības līgums
2020-07-07

Ziņojums par Biedrības darbu 2019.gadā

Cienījamie LSGŪTIS biedrības biedri!

2020.gads pasaules, valsts un mūsu katra atmiņā paliks kā COVID-19 pandēmijas gads, kas ienesa negaidītas, neplānotas un nepatīkamas pārmaiņas un skāra ikvienu no mums. Arī Biedrību – biedru kopsapulce tika plānota 29. maijā, bet gaidītās tikšanās vietā Jūs diemžēl saņemsiet tikai informāciju par Biedrības darbu iepriekšējā gadā. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pieņemts lēmums Biedrības kopsapulci pārcelt uz nākamo gadu, cerot, ka atgriezīsimies pie iepriekšējās, varbūt savulaik nenovērtētās, labās un ierastās dzīves.

Ziņojums par Biedrības darbu 2019.gadā

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS) darbojas saskaņā ar 2012.gada 29.novembra biedru kopsapulcē pieņemtiem un apstiprinātiem Statūtiem, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2013.gada 20.februārī. Biedrība apvieno ap 300 pieredzējušus nozares speciālistus no visiem Latvijas novadiem. LSGŪTIS biedri ir nozares potenciāls, uz kura balstās LSGŪTIS Valdes un biedrības strukūrvienību darbs.

Biedrība dibināta 1991.gada 23.maijā. LSGŪTIS nosaka stratēģiju būvniecības, gāzes sadales, gāzesvadu, ūdensapgādes, siltumapgādes, ventilācijas, saldēšanas sistēmu attīstībai un realizē to ar savu biedru palīdzību, izstrādā un koriģē nozares nacionālos standartus, veic projektu un pētījumu konsultēšanu un neatkarīgu ekspertīzi, izsaka prasības mācību iestāžu programmām, kurās mācās vai studē nākamie nozares speciālisti, sertificē fiziskas personas projektēšanas, būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un ekspluatācijas darbu vadīšanai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, gāzes apgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī energoaudita jomā.

Minēto uzdevumu veikšanai LSGŪTIS ir pārstāvēts Latvijas Būvniecības padomē, sadarbojas ar Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Būvinženieru savienību un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrību, kā arī ar Skandināvijas apkures ventilācijas un santehnikas inženieru savienību federāciju SCANVAC (asociēta dalībnieka statuss kopš 1993.gada 1.novembra), Amerikas apkures aukstumtehnikas un gaisa kondicionēšanas inženieru savienību, Igaunijas Apkures un ventilācijas inženieru savienību (darbojoties Baltijas valstu inženieru savienību federācijā BALTVAC).

1997.gada 1.septembrī Eiropas Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas inženieru savienību federācijas (REHVA) Ģenerālajā Asamblejā Briselē LSGŪTIS uzņemta par REHVA dalībnieku. 1997.gadā LSGŪTIS kļuva arī par ASHRAE asociēto biedru.

LSGŪTIS sadarbojas ar Standartizācijas tehnisko komiteju (STK 1) „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” un Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas apakškomisiju „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”.

Ilggadēja sadarbība izveidojusies ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Celtniecības koledžu un citām ar būvniecību saistītām mācību iestādēm. Sadarbība uzsākta ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu.

LSGŪTIS aktualitāte 2019.gadā bija dalība SIA “Latvijas standarts” organizētajā projektā “Standartu nacionālo pielikumu izstrāde ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas aprakstam” (iepirkuma identifikācijas Nr. LVS 2019/2).

Projekta mērķis – ēku energoefektivitātes metodoloģijas aprakstīšana ēku energoefektivitātes aprēķinu jomā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 30.maija Direktīvas (ES) 2018/844, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par ēku energoefektivitāti prasībām.

Aprēķinu metodoloģijas pārskatīšana vērsta uz līdzšinējās prakses uzlabošanu saistībā ar ēku energoefektivitātes noteikšanu. Vienlaikus regulējums ļauj papildināt kopējo ēku energoefektivitātes aprēķinu ietvaru ar nacionālajām skaitliskajām vērtībām.

Standartu nacionālo pielikumu izstrāde ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas aprakstam tika izstrādāta, sadalot visus darbus trīs darba grupās:

  1. Ēku energoefektivitātes aprēķinu darba grupa (vadītājs Dr.sc.ing. Aldis Greķis);
  2. Siltumapgādes sistēmu aprēķinu darba grupa (vadītājs Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs);
  3. Ventilācijas sistēmu aprēķinu darba grupa (vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Zemītis).

Darbam projektā tika pieaicināti piedalīties speciālisti ar atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un pieredzi. Projekta gaitā tika izanalizēti piecdesmit standarti, kuri iekļauti Ēku energoefektivitātes standartu sistēmā. Katram standartam tika izstrādāts neliels apraksts un kopsavilkums, lai vieglāk varētu izprast standarta mērķi un vispārējās prasības.

Pamatojoties uz standartu vispārējiem aprakstiem, tika izstrādāts vispārējais apraksts ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijai (4.pielikums). Metodoloģijas aprakstā ir sniegta vispārējā informācija un norādīti ēku energoefektivitātes standartu modulārā struktūra. Visiem Ēku energoefektivitātes standartiem tika izstrādāti nacionālie pielikumi (A pielikumi). Standartu nacionālie pielikumi izmantojami nacionālās ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas aprakstīšanai.

Eiropas direktīva nosaka un attiecīgi Ministru kabineta noteikumos ir prasība, ievērot standartus kā obligātos projektētājiem un būvniecības speciālistiem

Otra 2019.gada aktualitāte – LSGŪTIS aktīvi iestājās par nepieciešamību augstskolās ieviest modulārās augstākās izglītības programmu mūžizglītības ietvaros. Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrā regulāri tiek saņemti būvspeciālistu ar augstāko izglītību un lielu praktiskā darba pieredzi būvniecībā priekšlikumi par nepieciešamību iegūto augstāko inženieru izglītību papildināt ar nepieciešamo izglītību attiecīgā būvniecības sfērā, kā to paredz “Profesionālās izglītības likums” un “Augstskolu likums”.

LSGŪTIS Valde vairākkārt sniegusi priekšlikumus mūžizglītības jautājumā un lūgusi Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, augstskolas (RTU un LLU) un attiecīgas koledžas izveidot Modulārās augstākās profesionālās izglītības studiju programmas būvniecības specialitātēs, kur varētu apgūt profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides veidā mūžizglītības ietvaros (Profesionālās izglītības likums 1.panta 12.,13.punkts un Augstskolu likums 56.2 pants) un papildus attiecīgais Izglītības modulis atbilstu kā augstskolas diploma pielikums ar tādu pašu juridiskā spēka atbilstības līmeni, neskarot un nemainot akreditētās pamatprogrammas augstskolās un koledžās.

Iesniegti priekšlikumi grozījumiem Būvniecības likumā, grozījumiem likumā ,,Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, Ministru kabineta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” grozījumiem, Ministru kabineta noteikumu Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā” grozījumiem. Kopumā sniegti vairāk kā 100 priekšlikumi par normatīvajiem aktiem būvniecības nozarē.

Grāmatvedības uzskaite LSGŪTIS tiek kārtota saskaņā ar likumu ,,Par grāmatvedību” un citiem reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem. Ir veikta inventāra un naudas līdzekļu inventarizācija pēc faktiskā stāvokļa uz 2019.gada 31.decembri.

LSGŪTIS 2019.gada pārskats sastādīts, vadoties no „Biedrību un nodibinājumu likuma”, likuma „Par grāmatvedību” un Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam LSGŪTIS veikta revīzija saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem un sastādīts neatkarīgu revidentu ziņojums. Veikts arī 2019.gada iekšējais audits – neatbilstības nav konstatētas.

LSGŪTIS kā patstāvīgas struktūrvienības darbojas  Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs un Konsultāciju centrs.

Ieskats 2019.gada darba faktos un skaitļos.

Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs (turpmāk – Sertificēšanas centrs) izveidots 2001.gadā un veic būvniecības speciālistu sertifikāciju Latvijā.

2018.gada 20.martā Sertificēšanas centram piešķirta Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja atkārtotas akreditācijas apliecība (reģ. Nr.LATAK–S3–214–11–2002) par kompetenci būvspeciālistu sertificēšanā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, saldēšanas sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes apgādes sistēmu, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšanā un patstāvīgās prakses uzraudzībā, kā arī neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanā. Akreditācijas darbības laiks līdz 2021.gada 11.janvārim.

Sertificēšanas centrs darbībā ievēro standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasības. Saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma V nodaļu un ar Ekonomikas ministriju noslēgto deleģēšanas līgumu par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanu, Sertificēšanas centrs nodrošina:

  1. Sertificēšanas institūcijas pienākumus, kas noteikti Ministru kabineta 2018.gada 20.martā noteikumos Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
  2. Sertificēšanas institūcijas pienākumus, kas noteikti Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”.

Sertificēšanu veic Sertificēšanas centra personāls un pieaicināti kompetenti eksperti atbilstoši Kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātai procedūrai. Būvprakses sertifikātu piešķir Sertificēšanas centra vadītājs, ievērojot ekspertu atzinumus un ekspertu komisijas ieteikumus.

Sertifikācijas komisijas sēdes sertifikātu piešķiršanai notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Eksāmena norises vieta ir LSGŪTIS birojs Stirnu ielā 34, Rīgā. Informācija par eksāmena norises datumiem un laikiem tiek publicēta LSGŪTIS mājaslapā.

Sertificēšanas centra administrācijā paredzēti 5 darbinieki, kuri uz 2019.gada 31.decembri ir nokomplektēti. Sertificēšanas centrs būvspeciālistu apmācībā neiesaistās, kursus neorganizē.

2019.gada 31.decembrī pēc BIS datiem mūsu darbības sfērās ir 2936 būvspeciālisti.

2019.gada statistika

Izsniegti būvprakses sertifikāti (nokārtots pirmreizējais eksāmens)18 sfēras
Nokārtots profesionālās pilnveides eksāmens26 sfēras
Aktualizēti sertifikāti61 sfēra
Apturēti sertifikāti (uz iesnieguma pamata)109 sfēras
Apturēti sertifikāti (nav izpildīti noteiktie pienākumi)263 sfēras
Anulēti sertifikāti15 sfēras
Atjaunoti sertifikāti72 sfēras
Veiktas būvspeciālistu pārbaudes (MK noteikumu Nr.169 40.punkts)330 sfēras
Veiktas būvspeciālistu padziļinātās pārbaudes (pabeigtas)19 sfēras
Veiktas būvspeciālistu padziļinātās pārbaudes (uzsāktas, bet nav pabeigtas)10 sfēras

2019.gada nogalē pēc BIS datiem mūsu darbības sfērās ir 93 neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā.

Veikto pārbaužu statistika:

Neatkarīgo ekspertu pārbaudes20 neatkarīgie eksperti
Neatkarīgo ekspertu padziļinātās pārbaudes1 neatkarīgais eksperts un 1 energodokuments
Ēku energoefektivitātes dokumentu pārbaudes106 energodokumenti

Veikts ievērojams darbs Sertificēšanas centra darba aktualizēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības personu sertificēšanas institūcijām”, kā arī atbilstoši pastāvošajiem direktīviem dokumentiem.

LSGŪTIS izvirzīto mērķu sasniegšanā aktīvi sadarbojas ar Ekonomikas ministriju. Regulāri tiek sniegta informācija Būvniecības politikas departamentam par sertificētajiem būvspeciālistiem un neatkarīgajiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā. Esam pateicīgi Ekonomikas ministrijai par aktīvo iesaisti ārkārtējās situācijas ietekmes uz būvuzņēmēju apzināšanā un vadlīniju sagatavošanā būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem COVID-19 ierobežošanas laikā, kā arī par sagatavotajiem priekšlikumiem būvniecības nozares iesaistei tautsaimniecības stabilizēšanai un ekonomikas izaugsmes veicināšanai.

Būtisks ieguvums būvniecības nozarei ir Būvniecības informācijas sistēma (turpmāk – BIS). Ieviešot pilnībā elektronisku būvniecības procesu, no 2020.gada 1.janvāra ir radīts priekšnosacījums, lai BIS varētu izmantot ne tikai kā procedūru veikšanas rīku, bet arī tajā esošo datu analīzei.

Konsultāciju centrs

LSGŪTIS Konsultāciju centrs ir LSGŪTIS struktūrvienība, kas izveidota, lai paaugstinātu Savienības biedru, biedru kandidātu un citu siltumapgādes, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, gāzes apgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas inženieru kvalifikāciju, kā arī nodrošinātu profesionālu sadarbību un jaunākās profesionālās informācijas pieejamību.

Konsultāciju centrs organizē profesionālās pilnveides seminārus, apkopo, analizē un realizē būvspeciālistu izteiktos priekšlikumus kompetences jautājumos.

Ievērojot nozares aktualitātes, 2019.gada laikā organizēti 6 profesionālās pilnveides semināri:

1.22.01.2019.Pēdējās būvniecības regulējuma izmaiņas
2.19.02.2019.Praktiskie aspekti un izpilddokumentācijas aizpildīšana inženiersistēmu būvēs. Dokumentācijas pildīšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
3.21.03.2019.Praktiskie aspekti un izpilddokumentācijas aizpildīšana inženiersistēmu būvēs. Dokumentācijas pildīšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība (atbilstoši MK 20.03.2018. not. Nr.169)
4.30.04.2019.Ēku energosertifikācijas aktualitātes- šodien, rītdien un nākotnē
5.24.09.2019.  Latvijas valsts standarta “Ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu būvju, dabasgāzes sistēmu ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) būvprojekta saturs un noformēšana” projekts
6.09.12.2019.Būvniecības procesa organizēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība atbilstoši MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām

Semināri tiek organizēti Rīgas Motormuzeja telpās, ir aktīvi apmeklēti un pulcē līdz 200 dalībniekiem. LSGŪTIS biedriem Konsultāciju centra organizētajos semināros tiek nodrošināta draudzīga cena – atlaide 15%. Draudzīga cena ir arī semināriem, ko organizē LSGŪTIS sadarbības partneri.

Ļoti aktuāli ir palīdzēt būvspeciālistiem apgūt digitalizēto būvniecības procesu. Pēc diviem semināriem par šo tēmu mūsu darbu pārtrauca COVID-19. Meklējam iespējas, kā turpināt šos profesionālās pilnveides seminārus

Konsultāciju centrs izvērtē citu mācību centru organizētos būvniecības nozares profesionālās pilnveides seminārus, nosakot profesionālas pilnveides punktus un reģistrē tos LSGŪTIS Profesionālas pilnveides semināru reģistrā. 2019.gadā izvērtēti un reģistrēti 54 semināri.

LSGŪTIS biedriem ir iespēja piedalīties LSGŪTIS biedru organizētajos pasākumos un semināros, kopīgi realizēt projektus saistītus ar nozares attīstību. Tāpat ir iespēja paust savu viedokli, panākot konkrēta jautājuma virzību, tā sekmējot nozares attīstību.

LSGŪTIS biedri, kā siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozares pārstāvji, iesaistās darba grupās LBN un citu normatīvu dokumentu izstrādē un risina aktuālus, nozares jautājumus.

LSGŪTIS biedri

Pārskata periodā saņemti un reģistrēti 16 būvspeciālistu iesniegumi, kuros izteikta vēlme kļūt par LSGŪTIS biedriem. Vēlmi kļūt par LSGŪTIS biedru kandidātiem pauduši 12 Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas specialitātes studenti un Valdes 2019.gada 17.decembra sēdē pieņemts lēmums uzņemt viņus par LSGŪTIS biedra kandidātiem, atbrīvojot no biedra naudas maksājumiem studiju laikā.

LSGŪTIS Statūtu 4.6.punkts noteic, ka biedrs jebkurā laikā var izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot valdei. 2019.gadā no LSGŪTIS izstājušies 6 biedri.

LSGŪTIS ir 252 biedri un 12 biedru kandidāti.

LSGŪTIS statūtos paredzēts, ka biedri samaksā biedra naudu par kārtējo gadu. Pamatojoties uz Statūtu 4.7.1.punktu, valde var pieņemt lēmumu par biedru izslēgšanu no biedrības, ja biedrs nav samaksājis biedra naudu. Ja biedrs divus gadus nav maksājis biedra naudu, valdē var izskatīt jautājumu par biedru izslēgšanu no LSGŪTIS.

Šobrīd biedru atbalsts LSGŪTIS darbam ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad, finansiāli tas būtu sniedzams ikgadējas biedru naudas nomaksas veidā. Mūsu rekvizīti biedra naudas iemaksai joprojām tie paši: AS SEB banka, konta Nr. LV92UNLA0050023412279, kods UNLALV2X.

Lūdzu samaksājam biedra naudu!

Noslēgumā – paldies LSGŪTIS valdes locekļiem, Sertificēšanas centra Padomes un Shēmu komitejas locekļiem par nesavtīgu darbu, liels paldies LSGŪTIS ekspertiem, kuri atsaucīgi atrod laiku un iespējas sniegt padomus un vērtējumus!

Paldies Jums ikvienam par viedokļu paušanu, nodrošinot plašāku ideju un viedokļu pārstāvniecību nozares attīstībai.

Aicinām LSGŪTIS biedrus iesaistīties biedrības darbā, sniegt priekšlikumus, dalīties pieredzē, lai nākamgad visi kopā ar prieku un lepnumu atzīmētu LSGŪTIS 30.gadadienu!

LSGŪTIS valdes priekšsēdētājs Dr.hab.sc.ing. Egīls Dzelzītis

LSGŪTIS valdes loceklis, Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājs Dr.sc.ing. Dainis Ģēģers