Darba piedāvājumi

Aicinām pievienoties mūsu komandai
BŪVUZRAUGU

GALVENIE PIENĀKUMI
• piedalīties mūsdienīgu, inovatīvu, sarežģītu infrastruktūru (publiskas ēkas) īstenošanā
• veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma vadlīnijām
• būvuzraudzības kompetences ietvaros nodrošinot projektu sekmīgu realizāciju uzdotajos termiņos, bu-džetā un kvalitātē:
– organizēt un vadīt būvsapulces
– kontrolēt būvdarbu gaitu saskaņā ar kalendāro grafiku
– kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti, materiālu un tehnoloģiju atbilstību utml.
• konsultēt pasūtītāju par būvniecības procesa organizāciju un ar to saistītiem jautājumiem
• analizēt iespējamos projektu riskus un sniegt rekomendācijas to novēršanai
• pārstāvēt pasūtītāja intereses uzraugošajās un sadarbības iestādēs
• nodrošināt proaktīvu pozīciju problēmu risināšanā
• veicināt būvuzrauga autoritāti un cieņu būvlaukumā

KOMPETENCES PRASĪBAS
• augstākā inženiertehniskā izglītība
• sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas būvdarbu būvuzraudzībā
• darba pieredze specialitātē vismaz 3 gadi (norādīt pieteikumā uzraudzītos projektus !)
• pārzināt profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus, LV un ES standartus
• izteikta iniciatīva, atbildības sajūta, spēja izvērtēt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus
• ļoti labas komunikācijas spējas
• obligātas teicamas valsts valodas zināšanas
• vēlamas speciālās datorprogrammu zināšanas (piemēram, Autocad)
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

PIEDĀVĀJAM
• dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā, iespēja piedalīties unikālu projektu īstenošanā
• motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas
• veselības apdrošināšanu un citus bonusus
• profesionālās attīstības iespējas
• elastīgu darba laiku, modernu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!
Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) sadarbības partnerim – personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā “Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā”.

 CV ar norādi “BŪVUZRAUGS ” sūti elektroniski uz e-pastu: personals@vni.lv

Sludinājums PDF

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā
Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītāju

Galvenie darba pienākumi
1. Plānot, organizēt un vadīt Mērījumu un ieregulēšanas dienesta darbu.
2. nodrošināt kontrolmēraparātu, automatizācijas līdzekļu, tehnoloģiskās aizsardzības un signalizācijas shēmu elementu profilaktisko apkopi un remontu.
3. organizēt siltumtīklu režīmu izstrādāšanu, katlu agregātu palaišanas – ieregulēšanas darbu veikšanu, kā arī siltumtīklu izmēģinājumu nodrošināšanu saskaņā ar apstiprināto metodiku.
4. nodrošināt siltumtīklu ūdens kvalitātes kontroli un kurināmā analīžu veikšanu.
5. kontrolēt tehnoloģiskā un dzeramā ūdens izmantošanu, kā arī izmantoto ūdeņu novadīšanu kanalizācijā.
6. kontrolēt kaitīgo izmešu daudzumu un dabas resursu izmantošanu, lai nepārsniegu Vides valsts institūciju noteiktos lielumus.
7. organizēt siltumenerģijas skaitītāju pārbaudi, remontu pieņemšanu ekspluatācijā.
8. piedalīties siltumapgādes projektu saskaņošanā jautājumos, kas saistīti ar iekārtu un siltumtīklu darba režīmiem, siltuma ražošanas procesu automatizāciju un skaitītāju uzstādīšanu.
9. nodrošināt dienesta dokumentācijas (amatu apraksti, strukturālās shēmas, instrukcijas u.cc.) savlaicīgu izstrādi un aktualizāciju.
10. Noteikt padoto darbinieku pienākumus un to sadali. Uzraudzīt darba izpildi.

Prasības pretendentam
1. augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija vai maģistra grāds šādos studiju virzienos: mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika un mašīnzinības vai enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas;
2. pieredze kolektīva vadīšana ne mazāka kā 3 (trīs) gadi, specialitātē ne mazāk kā 5 (pieci) gadi;
3. C1 valsts valodas prasmes pakāpe.
4. Nepieciešamās kompetences:
– orientācijas uz rezultātu sasniegšanu;
– vadītprasme;
– stratēģiskā domāšana;
– atbildība;
– profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;
– prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus;
– prasme sagatavot komplicētus dokumentus ar analītisko materiālu un motivāciju;
– prasme analizēt un izvērtēt liela apjoma dažāda veida informāciju;
– prasme uzstāties auditorijas priekšā;
– prasme saskaņot savu darbību ar citiem darbiniekiem un personām ārpus uzņēmuma;
– vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint, OTIS un MDS datu bāzēm lietotāja līmenī).

Piedāvājam
1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.
2. Bruto algu EUR 1720 mēnesī.
3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
5. Darbu profesionālā kolektīvā.
6. Darba vietu Cēsu ielā 3A, Rīgā.

Kontaktpersona
Personāla daļas vadītāja A.Lāce – tālrunis 67017340. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē: https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: aira.lace@rs.lv līdz 2020.gada 4.septembrim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;
2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

 

izsludina konkursu uz

Būvdarbu vadītāja(-as) amatu Rīgas iecirknī

Galvenās prasības pretendentam:

 • Augstākā tehniskā izglītība (vēlams gāzes, siltuma un ūdens tehnoloģiju vai būvniecības specialitātē)
 • Valsts valodas (C līmeņa 1. pakāpe) un vienas svešvalodas sarunvalodas prasmes
 • LSGŪTIS būvprakses sertifikāts gāzapgādes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar būvdarbu vadīšanā (vēlams arī būvuzraudzībā)
 • Darba pieredze inženierkomunikāciju sistēmu būvniecībā ne mazāk par 3 gadiem
 • Pieredze darbā ar ārējo inženierkomunikāciju tehnisko izpilddokumentāciju, aktuālo būvnormatīvu un standartu pārzināšana
 • Pieredze dokumentu pārvaldības jomā
 • Organizatora dotības, pārliecināšanas spējas, iniciatīva, spēja patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus, risināt problēmsituācijas, zināšanas par darba plānošanas metodēm
 • Prasme darbā ar datoru (Microsoft Office, Autocad, e-pasta sistēma, interneta pārlūkprogramma) un citu biroja tehniku

Galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt, vadīt un  kontrolēt gāzapgādes sistēmu būvniecības projektus
 • Plānot un kontrolēt projektu realizācijas izmaksas un darbu izpildes laiku
 • Organizēt ar būvniecības projektu realizāciju saistītās izpilddokumentācijas apkopošanu, sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • Veidot sadarbību ar materiālu piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citām būvniecības procesā iesaistītajām personām un organizācijām
 • Organizēt un kontrolēt nepieciešamo materiālu piegādes
 • Organizēt un kontrolēt būvdarbu speciālistu darbu būvniecības objektā
 • Nodrošināt racionālu mehānismu, instrumentu un tehniskā aprīkojuma izmantošanu

Darba alga 1800-2200 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas

Piedāvājam:

 • Darbu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem
 • Stabilu atalgojumu un piemaksas par darba rezultātiem
 • Darba auto
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu
 • Iemaksas pensiju fondā darbinieka labā (pēc nostrādāta 1 gada uzņēmumā)

Interesentus lūdzam sūtīt savu CV vai pieteikuma vēstuli izmantojot šo saiti

(neiekļaujot tajās sensitīvu informāciju, kā arī foto, tautību, vecumu u.c.) līdz 2020.gada 28.augustam. Pretendentu iesniegtos datus uzglabāsim 4 mēnešus pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu!

Sludinājuma orģināls 

Gāzes apgādes būvdarbu vadītājs

 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana līdz 16 BAR – 1 cilvēks
 • pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana līdz 55 BAR – 1 cilvēks

SIA ZRF “RUMBA”
Reģ.Nr.: 40103009807
Getliņu iela 3, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121
e-pasts : rumba@rumba.lv
Brīvo darba vietu skaists : 2
Darbs ir saistīts ar komandējumiem : Lietuva, Igaunija, Polija
Tel. : + 371 6 7844955 // + 371 2 9250688