LSGŪTIS Būvspeciālistu Sertifikācijas Centrs (LSGŪTIS BS SC) tika izveidots 2001.gadā savas jomas speciālistu profesionālās kompetences novērtēšanai.

LSGŪTIS BS SC veic savu nozaru Būvniecības speciālistu atestāciju Latvijā, piešķirot sertifikātus profesionālai darbībai siltumapgādes un ventilācijas, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, projektēšanā, būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

2016.gada 7.janvārī LSGŪTIS BS SC piešķirta LNAB atkārtotas akreditācijas apliecība (reģ. N° LATAK – S3 – 214 – 11 – 2002) par kompetenci būvspeciālistu sertificēšanā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; neatkarīgo ēku energoefektivitātes jomā. Akreditācijas apliecība derīga līdz 2021.gada 11.janvārim.

LSGŪTIS BS SC savā darbā ievēro standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasības.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma V nodaļu un noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.1-8-3 no 15.04.2015. ar LR Ekonomikas ministriju par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanu LSGŪTIS BS SC NODROŠINA:

1. Sertificēšanas institūcijas pienākumi noteikti 2018.gada 20.martā Ministru Kabineta noteikumos Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi.” t.sk. piešķirt, anulēt un vest būvprakses sertifikātu uzraudzību sekojošās sfērās:

PROJEKTĒŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana;
 • saldēšanas sistēmu projektēšana;

BŪVDARBU VADĪŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;

BŪVUZRAUDZĪBA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

2. Sertificēšanas institūcijas pienākumus, kas noteikti 2013.gada 9.jūlijā Ministru kabineta noteikumos Nr. 382 “Noteikumi par neatkarīgajiem ekspertiem (energoauditoriem) ēku energoefektivitātes jomā, t.sk.piešķirt, uzturēt energoauditoru sertifikātus sekojošās jomās:

2.1. ēkas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energoefektivitātes sertifikāta izsniegšanai;

2.2. projektējamu jaunbūvju un rekonstruējamu ēku energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izsniegšanai;

2.3. apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai.

Sertificēšanu veic LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centra (LSGŪTIS BS SC) personāls un pieaicināti kompetenti eksperti atbilstoši kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātai procedūrai.

Būvprakses sertifikātu piešķir LSGŪTIS BS SC vadītājs, ievērojot ekspertu atzinumus un ekspertu komisijas ieteikumus.

LSGŪTIS BS SC un ekspertu komisijas kopējas sēdes sertifikātu piešķiršanai notur pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Eksāmena norises vieta ir Stirnu ielā 34, Rīgā. Informācija par eksāmena norises datumiem un laikiem tiek publicēta LSGŪTIS mājas lapā.

LSGŪTIS BS SC nepieļauj sertifikācijas ierobežojumus, pamatojoties uz nepiemērotiem finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, tādiem kā piederība asociācijām vai grupām. Sertifikācijas institūcija lieto procedūras tā, lai netraucētu un nekavētu pretendentu vai kandidātu piekļuvi sertifikācijai. Sertifikācijas institūcija nodrošina neietekmējamību.

(LVS EN/ISO/IEC 17024:2012)

BS SC Nolikums

Sertificēšanas procesa profesionālais ētikas kodekss

(LSGŪTIS) BS SC funkciju veikšanas shēma