Par mums

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs (turpmāk – Sertificēšanas centrs) ir LSGŪTIS struktūrvienība, kas izveidota 2001.gadā būvspeciālistu profesionālās kompetences novērtēšanai un darbojas saskaņā ar Sertificēšanas centra nolikumu.

Atbilstoši Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) lēmumam Sertificēšanas centram piešķirta atkārtota akreditācija kā personāla sertifikācijas institūcijai, kas atbilst standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām prasībām” un izsniegta akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-214-19-2002 ar akreditācijas darbības laiku līdz 2026. gada 11.janvārim 

Ar Ekonomikas ministriju 2022.gada 25.janvārī noslēgts Deleģēšanas līgums Nr.3.3-6/2022/419N par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, 2022.gada 7.februārī noslēgts Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2022/2 par neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību.

Sertificēšanas centrs, atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām un Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”,
veic būvspeciālistu sertificēšanu šādās reglamentētās sfērās:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
 • saldēšanas sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;

Minētajās sfērās tiek veikta ārvalstu speciālistu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā reglamentētā profesijā kvalifikācijas atzīšana un kvalifikācijas pārbaude atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumiem Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.

Sertificēšanas centrs, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumiem Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā“, veic neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanu šādās jomās:

 • ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energosertifikāta izsniegšana, kā arī projektējamas jaunbūves, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes novērtēšana un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšana;
 • apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaude un pārbaudes akta izsniegšana.

Sertificēšanas centrs veic būvniecības speciālistu sertifikāciju šādās nereglamentētās sfērās:

 • rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbu vadīšana un uzraudzība;
 • rūpnieciski izolēto cauruļvadu savienojumu vietu izolācijas montāža;
 • ūdens apgādes un kanalizācijas, ieskaitot ārējā ūdensvada ugunsdzēsības sistēmas, būvju ekspluatācijas un remontdarbu vadīšana un uzraudzība;
 • ūdens apgādes un kanalizācijas, ieskaitot ārējā ūdensvada ugunsdzēsības sistēmu montāža;
 • siltumapgādes sistēmu ekspluatācijas un remontdarbu vadīšana un uzraudzība;
 • siltumapgādes sistēmu montāža;
 • ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspluatācijas un remontdarbu vadīšana un uzraudzība;
 • ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu montāža;
 • saldēšanas sistēmu ekspluatācijas un remontdarbu vadīšana un uzraudzība;
 • saldēšanas sistēmu montāža;
 • gāzes iekārtu pievienošana, palaišana ekspluatācijā, tehniskā apkope un remonts ar nominālo jaudu līdz 130kW.

Sertificēšanas centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 520 “Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšanas kārtība”

Atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām, Sertificēšanas centra struktūra, politika un procedūras ir noteiktas tā, lai nodrošinātu sertifikācijas darbību veikšanu neietekmējamā veidā attiecībā uz sertifikācijas pretendentiem un sertificētām personām. Pakalpojumi ir pieejami visiem pretendentiem, kas atbilst noteikumiem, un netiek pieļauta sertifikācijas ierobežošana, pamatojoties uz nepiemērotiem finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, netiek pielietotas procedūras, kas negodīgi traucētu vai kavētu pretendentu vai kandidātu piekļuvi sertifikācijai.

Sertifikācijas pretendentu un sertificēto speciālistu novērtēšanas, sertificēšanas un uzraudzības ētiskas rīcības pamatprincipus nosaka Sertificēšanas procesa profesionālais ētikas kodekss.
Sertifikācijas centra vadītājs ir atbildīgs par sertifikācijas darbību neietekmējamību un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu neietekmējamību un pastāvīgi, bet ne retāk kā reizi gadā, vadības pārskatē veic risku izvērtēšanu, kas varētu ietekmēt neietekmējamību. Iespējamie riski tiek izvērtēti attiecībā uz īpašuma tiesībām, pārvaldību, personālu, resursiem, finansēm, līgumiem un citiem ietekmējošiem faktoriem.

BS SC Nolikums

Sertificēšanas procesa profesionālais ētikas kodekss

(LSGŪTIS) BS SC funkciju veikšanas shēma