Būvspeciālistu sertificēšanas centrs

Būvspeciālistu sertificēšanas centra apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

Trešdienās: 10:00 – 13:00

pusdienas pārtraukums: 13:00 – 14:00

Lūdzam, kuriem nepieciešama ātrāka būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas lēmuma saņemšana, pēc informācijas saņemšanas no BIS, atsūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: sertifikacija@lsgutis.lv

Informācija sertificētiem būvspeciālistiem

Nolikums – Par būvniecības speciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību Siltuma, saldēšanas, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarēs

 • rakstveida eksaminēšanas kārtība;
 • būvspeciālistu minimālās praktiskā darba pieredzes programma;
 • profesionālās pilnveides tēmas un apjomi;
 • kompetences novērtēšanas jomas un sfēras;
 • būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes apjoms un kārtība;

Veidlapas un nepieciešamie dokumenti

Aizpildītos dokumentus un veidlapas lūdzam iesniegt LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā Stirnu ielā 34, Rīgā vai atsūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv

Būvspeciālista sertifikāta apturēšanas kārtība

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja ir saņemts būvspeciālista iesniegums par būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanu (Noteikumi Nr.169 52.punkts).

Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot saņemto sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošo informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, var pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku (Noteikumi Nr.169 51.punkts):

 • ja tās rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt pie kriminālatbildības būvspeciālistu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā saskaņā ar MK noteikumu Nr.169 3. pielikumu;
 • ja būvspeciālists līdz kārtējā gada 1. aprīlim būvspeciālistu reģistrā nav ievadījis informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, vai nav ievadījis informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, vai nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauta arī gada maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu;
 • ja būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav izpildījis pienākumu sniegt kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība, vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir nonākusi cita informācija par būvspeciālista profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumiem;
 • ja būvspeciālists atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudes iestādes noteikto kompetences pārbaudi;

Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošo informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, var pieņemt lēmumu par būvprakses sertifikāta apturēšanu no trim mēnešiem līdz 10 gadiem, ja konstatē kādu no šādiem būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem (Noteikumi Nr.169 51.5.apakšpunkts):

 • būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
 • nav konstatējami pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists;
 • būvspeciālistam nākamo 2 gadu laikā pēc kompetences pārbaudes sekmīgas nokārtošanas, kuru noteikusi kompetences pārbaudes iestāde, pamatojoties uz sūdzības vai informācijas par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem izvērtēšanas rezultātiem, piemērots vismaz viens brīdinājums;
 • būvspeciālists būvniecības procesā ir veicis darbības, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi.

Kompetences pārbaudes iestādes lēmums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Stirnu ielā 34, Rīgā, LV-1084, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Būvspeciālista sertifikāta atjaunošanas kārtība

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras atjaunošanu, ja (Noteikumi Nr.169 56.punkts):

 • saņemts būvspeciālista iesniegums par būvprakses sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu, ja būvprakses sertifikāts apturēts, maznozīmīgu būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumu, kas kopumā neietekmē būvprojekta, būvdarbu vai būvekspertīzes kvalitāti;
 • būvspeciālists būvspeciālistu reģistrā ievadījis informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, vai ievadījis informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, vai samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauta arī gada maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu;
 • būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis kompetences pārbaudes iestādes noteikto kompetences pārbaudi;
 • būvspeciālists ir iesniedzis kompetences pārbaudes pieprasīto informāciju sūdzības izskatīšanai nepieciešamajā apjomā un sūdzības izskatīšanas procesā nav konstatēti tādi profesionālās darbības pārkāpumi, ar kuriem saskaņā būvspeciālista sertifikāta darbība jāaptur vai jāanulē;
 • sertifikāts vai darbības sfēra apturēta saskaņā ar Noteikumu Nr.169 51.1. apakšpunktu un saistībā ar šo faktu stājies spēkā attaisnojošs spriedums attiecībā uz būvspeciālistu vai lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.

Ja personai saskaņā ar Noteikumu Nr.169 51.5. apakšpunktu ir apturēta būvprakses sertifikāta darbības sfēra un persona vēlas to atjaunot, tā pēc norādītā apturēšanas termiņa beigām kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā kārto kompetences pārbaudi. (Noteikumu Nr.169 53.punkts).

Kompetences pārbaudes iestādes lēmums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Stirnu ielā 34, Rīgā, LV-1084, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Būvspeciālista sertifikāta anulēšanas kārtība

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu, ja (Noteikumi Nr.169 57.punkts):

 • saņemts būvspeciālista iesniegums par būvprakses sertifikāta darbības sfēras anulēšanu;
 • būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bija par pamatu lēmuma pieņemšanai par sertifikātu vai darbības sfēras piešķiršanu;
 • spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ar kuru būvspeciālists ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā saskaņā Noteikumu Nr. 169 3. pielikumu.

Kompetences pārbaudes iestādes lēmums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Stirnu ielā 34, Rīgā, LV-1084, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Informācija sertificētiem Būvspeciālistiem, kuri saņēmuši sertifikātus SIA”Neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs.”

Sakarā ar to, ka SIA „Neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs” ir beidzis darbu sertificēšanas jomā un saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Delegēšanas līgumu Nr.1-8-3, par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, lūdzu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169. pārreģistrēties „Būvniecības Informācijas sistēmā” www.bis.gov.lv pie LSGŪTIS Būvspeciālistu sertifikācijas centra. Skatīt LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv sadaļu sertificētiem būvspeciālistiem

Norādījumi par patstāvīgās prakses gada samaksu

par MK noteikumu Nr. 169 (20.03.2018) „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses noteikumi” izpildi.

 1. Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS) www.bis.gov.lv elektroniski nepieciešams aktualizēt savu kontaktinformāciju un informāciju par izglītību.
 2. Jāsamaksā patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa (pēc MKN Nr.100 lēmuma 05.03.2019) pēc BVKB BIS izrakstīta rēķina par katru darbības sfēru uz Biedrības “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības”, reģ.nr. 40008003039, bankas kontu LV18 UNLA 0001000700787, AS SEB Latvijas Unibanka un maksājuma kopiju iesūtīt LSGŪTIS BS SC uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv vai pa pastu vai arī iesniegt personīgi Stirnu ielā 34, Rīgā.
 3. Pēc patstāvīgās prakses gada maksas samaksas, ir jāievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā (vēlams par pēdējiem pieciem gadiem) apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, kā arī informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, aizpildot pielikumā esošās veidlapas (MKN Nr.169 pielikums Nr.5, VII nodaļa) par katru darbības sfēru Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS) www.bis.gov.lv
 • Ja patstāvīgās prakses gada maksa netiek samaksāta noteiktajos termiņos, elektroniskā Būvniecības informācijas sistēma (BIS) neļauj papildus ievadīt informāciju.
 • Veicot internetbankā pārskaitījumu, jāuzrāda sertifikāta turētāja Vārds, Uzvārds, Darbības sfēras Nr. / Sertifikāta Nr. un maksājuma uzdevums jāatsūta uz e-pasta adresi: sertifikacija@lsgutis.lv
 • 30 dienas pirms sertifikāta termiņa izbeigšanās iesniegt precizētu patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskatus LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centrā (BS SC) Stirnu ielā 34.

Par Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību sekojošās darbības sfērās*

*stājas spēkā no 20.03.2018. MKN Nr.169 1.pielikums

PROJEKTĒŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana;
 • saldēšanas sistēmu projektēšana;

BŪVDARBU VADĪŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;

BŪVUZRAUDZĪBA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

Informējam, ka saskaņā ar 2018.gada Ministru kabineta 20.marta noteikumu Nr.169 ”Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”(turpmāk- MKN Nr.169) 53., 54.punktu, kompetences pārbaudes iestāde, kas sertificējusi personu, kurai sertifikāta darbības termiņš no 2014.gada 1. oktobra līdz šo noteikumu 2.punktā minētā deleģēšanas līguma noslēgšanai, bet pēc minētā līguma noslēgšanas tā kompetences pārbaudes iestāde, ar kuru noslēgts deleģēšanas līgums par sertificēto personu, kuras patstāvīgo praksi uzrauga un kurai līdz 2014.gada 1.oktobrim izsniegts terminēts sertifikāts, aktualizē informāciju Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā un pieņem lēmumu par būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgo praksi bez termiņa ierobežojuma vai Būvniecības likuma pārejas noteikumu 3. vai 4. punktā minētajā gadījumā, nosakot termiņu un sertifikātā norādītās specialitātes precizēšanu, lēmuma pielikumā norādot darbības sfēras atbilstoši šiem noteikumiem.

Attiecīgi, kompetences pārbaudes iestādei pieņemot lēmumu par būvspeciālista sertifikāta termiņa aktualizēšanu, jānorāda tās kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras, kuras noteiktas MKN Nr.169 no 20.03.2018. 1. un 2. pielikumā.

Ņemot vērā minēto un to, ka kompetences pārbaudes iestādēm, veicot MKN nr.169 31., 36., 53., 54. punktā noteiktās darbības un noteikumu Nr.610 VI nodaļas (Patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība) noteiktās darbības, saskaņā ar Būvniecības likuma 13. panta 9.’ daļā minēto, jāizvērtē būvspeciālista patstāvīgā prakse, būvspeciālista iesniegtā informācija par izglītību, apgūtajām profesionālās pilnveides programmām un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā jomā, sūdzībās un iesniegumos, norādot tās, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos faktus par iespējamiem būvspeciālista pārkāpumiem, LSGŪTIS BS SC, lūdzu:

 1. būvspeciālists Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS) elektroniski aktualizē informāciju par izglītību un sakarā ar BIS elektroniskās datu bāzes apgūšanas periodu, lai nepieļautu kļūdainu sertifikāta dzēšanu, rakstiski iesniedz izglītības dokumentu kopijas LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā (kompetences pārbaudes iestādē).
 2. samaksāt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu (pēc MKN Nr.100 lēmuma 05.03.2019) pēc BVKB BIS izrakstīta rēķina par katru darbības sfēru uz Biedrības “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības”, reģ.nr. 40008003039, bankas kontu LV18 UNLA 0001 0007 0078 7, AS SEB Banka un maksājuma kopiju iesūtīt LSGŪTIS BS SC uz e-pastu: info@lsgutis.lv vai pa pastu vai arī iesniegt personīgi Stirnu ielā 34, Rīgā.
 3. pēc patstāvīgās prakses gada maksas samaksas būvspeciālists ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS), kā arī ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi un sniedz informāciju, aizpildot pielikumā esošās veidlapas (MKN Nr.169 pielikums Nr.5, VII nodaļa) par katru darbības sfēru sertifikāta aktualizācijai LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā elektroniski vai personīgi Stirnu ielā 34, Rīgā.
 4. Vienlaicīgi lūdzam LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv sadaļā “Sertifikācija/Informācija pretendentiem” iepazīties ar Ētikas kodeksu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz MKN Nr.169 43. punktu, kurš nosaka būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu, ja nav samaksāta pastāvīgās prakses uzraudzības gada maksa un nav par katru darbības sfēru aktualizēta augstāk minētā informācija Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā.

Sertifikāta aktualizācija