Būvspeciālistu sertificēšanas centrs

Būvspeciālistu sertificēšanas centra apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

Trešdienās: 10:00 – 13:00

pusdienas pārtraukums: 13:00 – 14:00

Lūdzam, kuriem nepieciešama ātrāka būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas lēmuma saņemšana, pēc informācijas saņemšanas no BIS, atsūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: sertifikacija@lsgutis.lv

Veidlapas un nepieciešamie dokumenti:

Aizpildītos dokumentus un veidlapas lūdzam iesniegt LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā Stirnu ielā 34, Rīgā vai atsūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv.

Būvspeciālistiem, kuri vēlas apturēt sava sertifikāta darbību:

LSGŪTIS būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs informē:

Ar 30.11.2017 ir veikta grozījumu izdarīšana kvalitātes rokasgrāmatas (KR) sadaļā „ sertificēto būvniecības speciālistu darbības uzraudzība”

Ar kvalifikācijas punktu kritērijiem (izrakstu no kvalitātes rokasgrāmatas) var iepazīties šeit

Informācija sertificētiem Būvspeciālistiem, kuri saņēmuši sertifikātus SIA”Neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs.”:

Sakarā ar to, ka SIA „Neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs” ir beidzis darbu sertificēšanas jomā un saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Delegēšanas līgumu Nr.1-8-3, par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, lūdzu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169. pārreģistrēties „Būvniecības Informācijas sistēmā” www.bis.gov.lv pie LSGŪTIS Būvspeciālistu sertifikācijas centra. Skatīt LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv sadaļu sertificētiem būvspeciālistiem

Norādījumi par patstāvīgās prakses gada samaksu

par MK noteikumu Nr. 169 (20.03.2018) „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses noteikumi” izpildi.

 1. Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS) www.bis.gov.lv elektroniski nepieciešams aktualizēt savu kontaktinformāciju un informāciju par izglītību.
 2. Jāsamaksā patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa (pēc MKN Nr.100 lēmuma 05.03.2019) pēc BVKB BIS izrakstīta rēķina par katru darbības sfēru uz Biedrības “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības”, reģ.nr. 40008003039, bankas kontu LV18 UNLA 0001000700787, AS SEB Latvijas Unibanka un maksājuma kopiju iesūtīt LSGŪTIS BS SC uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv vai pa pastu vai arī iesniegt personīgi Stirnu ielā 34, Rīgā.
 3. Pēc patstāvīgās prakses gada maksas samaksas, ir jāievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā (vēlams par pēdējiem pieciem gadiem) apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, kā arī informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, aizpildot pielikumā esošās veidlapas (MKN Nr.169 pielikums Nr.5, VII nodaļa) par katru darbības sfēru Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS) www.bis.gov.lv
 • Ja patstāvīgās prakses gada maksa netiek samaksāta noteiktajos termiņos, elektroniskā Būvniecības informācijas sistēma (BIS) neļauj papildus ievadīt informāciju.
 • Veicot internetbankā pārskaitījumu, jāuzrāda sertifikāta turētāja Vārds, Uzvārds, Darbības sfēras Nr. / Sertifikāta Nr. un maksājuma uzdevums jāatsūta uz e-pasta adresi: sertifikacija@lsgutis.lv
 • 30 dienas pirms sertifikāta termiņa izbeigšanās iesniegt precizētu patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskatus LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centrā (BS SC) Stirnu ielā 34.

Par Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību sekojošās darbības sfērās*

*stājas spēkā no 20.03.2018. MKN Nr.169 1.pielikums

PROJEKTĒŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana;
 • saldēšanas sistēmu projektēšana;

BŪVDARBU VADĪŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;

BŪVUZRAUDZĪBA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

Informējam, ka saskaņā ar 2018.gada Ministru kabineta 20.marta noteikumu Nr.169 ”Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”(turpmāk- MKN Nr.169) 53., 54.punktu, kompetences pārbaudes iestāde, kas sertificējusi personu, kurai sertifikāta darbības termiņš no 2014.gada 1. oktobra līdz šo noteikumu 2.punktā minētā deleģēšanas līguma noslēgšanai, bet pēc minētā līguma noslēgšanas tā kompetences pārbaudes iestāde, ar kuru noslēgts deleģēšanas līgums par sertificēto personu, kuras patstāvīgo praksi uzrauga un kurai līdz 2014.gada 1.oktobrim izsniegts terminēts sertifikāts, aktualizē informāciju Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā un pieņem lēmumu par būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgo praksi bez termiņa ierobežojuma vai Būvniecības likuma pārejas noteikumu 3. vai 4. punktā minētajā gadījumā, nosakot termiņu un sertifikātā norādītās specialitātes precizēšanu, lēmuma pielikumā norādot darbības sfēras atbilstoši šiem noteikumiem.

Attiecīgi, kompetences pārbaudes iestādei pieņemot lēmumu par būvspeciālista sertifikāta termiņa aktualizēšanu, jānorāda tās kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras, kuras noteiktas MKN Nr.169 no 20.03.2018. 1. un 2. pielikumā.

Ņemot vērā minēto un to, ka kompetences pārbaudes iestādēm, veicot MKN nr.169 31., 36., 53., 54. punktā noteiktās darbības un noteikumu Nr.610 VI nodaļas (Patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība) noteiktās darbības, saskaņā ar Būvniecības likuma 13. panta 9.’ daļā minēto, jāizvērtē būvspeciālista patstāvīgā prakse, būvspeciālista iesniegtā informācija par izglītību, apgūtajām profesionālās pilnveides programmām un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā jomā, sūdzībās un iesniegumos, norādot tās, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos faktus par iespējamiem būvspeciālista pārkāpumiem, LSGŪTIS BS SC, lūdzu:

 1. būvspeciālists Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS) elektroniski aktualizē informāciju par izglītību un sakarā ar BIS elektroniskās datu bāzes apgūšanas periodu, lai nepieļautu kļūdainu sertifikāta dzēšanu, rakstiski iesniedz izglītības dokumentu kopijas LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā (kompetences pārbaudes iestādē).
 2. samaksāt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu (pēc MKN Nr.100 lēmuma 05.03.2019) pēc BVKB BIS izrakstīta rēķina par katru darbības sfēru uz Biedrības “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības”, reģ.nr. 40008003039, bankas kontu LV18 UNLA 0001 0007 0078 7, AS SEB Banka un maksājuma kopiju iesūtīt LSGŪTIS BS SC uz e-pastu: info@lsgutis.lv vai pa pastu vai arī iesniegt personīgi Stirnu ielā 34, Rīgā.
 3. pēc patstāvīgās prakses gada maksas samaksas būvspeciālists ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS), kā arī ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi un sniedz informāciju, aizpildot pielikumā esošās veidlapas (MKN Nr.169 pielikums Nr.5, VII nodaļa) par katru darbības sfēru sertifikāta aktualizācijai LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā elektroniski vai personīgi Stirnu ielā 34, Rīgā.
 4. Vienlaicīgi lūdzam LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv sadaļā “Sertifikācija/Informācija pretendentiem” iepazīties ar Ētikas kodeksu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz MKN Nr.169 43. punktu, kurš nosaka būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu, ja nav samaksāta pastāvīgās prakses uzraudzības gada maksa un nav par katru darbības sfēru aktualizēta augstāk minētā informācija Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā.

Sertifikāta aktualizācija