Būvspeciālistu sertificēšanas centrs

Būvspeciālistu sertificēšanas centra apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

Trešdienās: 10:00 – 13:00

 

Informācija sertificētiem būvspeciālistiem

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības un profesionālās pilnveides pārbaudes apjoms un kārtība

         Būvspeciālistu patstāvīgās prakses apjoms un kārtība (1.pielikums)

         Būvspeciālistiem profesionālā pilnveidē apgūstamais minimālais apjoms un tēmu saraksts (2.pielikums)

Sertificēto speciālistu profesionālās ētikas kodekss

Latvijas būvniecības nozares ētikas kodekss

Labai profesionālai praksei:

Atbilstoši 2018. gada 20. marta noteikumu Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 44.punktam būvspeciālistam ir pienākums:

 • veikt patstāvīgo praksi saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes apstiprināto Sertificēto speciālistu profesionālās ētikas kodeksu
 • sniegt Būvniecības speciālistu sertificēšanas centram pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai;
 • BIS būvspeciālistu reģistrā uzturēt aktuālu savu kontaktinformāciju;
 • būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par izglītību, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, un elektroniski pievienot izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
 • būvspeciālistu reģistrā pastāvīgi uzturēt informāciju:
 • par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā; 

Būvspeciālistam 5 gadu laikā jāpaaugstina savu profesionālo kompetenci ne mazāk kā 60 profesionālās pilnveides punktu apjomā

 • par veikto patstāvīgo praksi, norādot darba devēju, pasūtītāju, būvniecības lietas numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem), būves nosaukumu, ēkas galveno lietošanas veidu vai inženierbūves lietošanas veidu (saskaņā ar būvju klasifikāciju), būvniecības veidu, objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem), būves grupu, darbu izpildes laiku, darbības sfēru, līdzdalības pakāpi, kā arī elektroniski pievieno šo darbu apliecinošus dokumentus, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā. Attiecībā uz akadēmisko darbu augstākās izglītības iestādē ievada informāciju par akadēmiskā darba saturu un ilgumu un pievieno augstākās izglītības iestādes izziņu par veikto zinātniski pedagoģisko darbu;

Būvspeciālistam ne mazāk nekā trīs gadus piecu gadu laikā ir jāpraktizē būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā,

uzraudzības maksa 180,00 EUR par vienu darbības sfēru (Ministru kabineta 2019. gada 5.marta noteikumi Nr. 100 “Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis”);

gada maksu 30,00 EUR par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu (Ja būvspeciālistam patstāvīgās prakses tiesības ir vairākās darbības sfērās, maksā par to darbības sfēru, kurā sertifikāts piešķirts visagrāk).

 • nokārtot kompetences pārbaudi, ja saņemts Sertificēšanas centra lēmums noteikt būvspeciālistam pienākumu noteiktā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai, saskaņā ar Noteikumu Nr.169 ,, 41.42. un 53.punktu.

Maksa par kompetenes pārbaudi ir 240,00 EUR (MK 05.03.2019. noteikumi Nr.100).

Būvniecības likuma 13.panta 9.1 daļā noteikts, ka kompetences pārbaudes iestādes patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ne retāk kā reizi piecos gados pārbauda:

1) būvspeciālista patstāvīgo praksi;

2) būvspeciālista iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām profesionālās pilnveides programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā jomā;

3) sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos faktus par iespējamiem būvspeciālista pārkāpumiem.

Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājs var pieņemt lēmumu par kompetences pārbaudi būvspeciālistam, ja:

 • būvspeciālists trīs gadus piecu gadu periodā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā;
 • būvspeciālists 5 gadu periodā nav sniedzis informāciju BIS par noteiktā apjoma kompetences paaugstināšanu;
 • atkārtoti 2 gadu laikā izteikts brīdinājums par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem;

Būvspeciālista sertifikāta apturēšanas kārtība

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja ir saņemts būvspeciālista iesniegums BIS sistēmā par būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanu (Noteikumi Nr.169 52.punkts).

Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot saņemto sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošo informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, var pieņemt lēmumu par būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku (Noteikumi Nr.169 51.punkts):

 • ja tās rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt pie kriminālatbildības būvspeciālistu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā saskaņā ar MK noteikumu Nr.169 3. pielikumu;
 • ja būvspeciālists būvspeciālistu reģistrā nav ievadījis informāciju par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, vai nav ievadījis informāciju par veikto patstāvīgo praksi, vai nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauta arī gada maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu;
 • ja būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav izpildījis pienākumu sniegt kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība, vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir nonākusi cita informācija par būvspeciālista profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumiem;
 • ja būvspeciālists atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudes iestādes noteikto kompetences pārbaudi vai nav ieradies uz to;
 • ja saņemta informācija no Valsts valodas centra, ka būvspeciālista valsts valodas lietojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam;

Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošo informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, var pieņemt lēmumu par būvprakses sertifikāta apturēšanu no trim mēnešiem līdz 10 gadiem, ja konstatē kādu no šādiem būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem (Noteikumi Nr.169 51.5.apakšpunkts):

 • būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
 • nav konstatējami pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists;
 • būvspeciālistam nākamo 2 gadu laikā pēc kompetences pārbaudes sekmīgas nokārtošanas, kuru noteikusi kompetences pārbaudes iestāde, pamatojoties uz sūdzības vai informācijas par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem izvērtēšanas rezultātiem, piemērots vismaz viens brīdinājums;
 • būvspeciālists būvniecības procesā ir veicis darbības, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi.

Kompetences pārbaudes iestādes lēmums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Brīvības gatvē 223, Rīgā, LV-1039, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Būvspeciālista sertifikāta atjaunošanas kārtība

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras atjaunošanu, ja (Noteikumi Nr.169 56.punkts):

 • saņemts būvspeciālista iesniegums par būvprakses sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu, ja būvprakses sertifikāts apturēts, maznozīmīgu būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumu, kas kopumā neietekmē būvprojekta, būvdarbu vai būvekspertīzes kvalitāti;
 • būvspeciālists būvspeciālistu reģistrā ievadījis informāciju par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, vai ievadījis informāciju par veikto patstāvīgo praksi, vai samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauta arī gada maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu;
 • būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis kompetences pārbaudes iestādes noteikto kompetences pārbaudi;
 • • būvspeciālists ir iesniedzis kompetences pārbaudes pieprasīto informāciju sūdzības vai patstāvīgās prakses izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā;
 • sertifikāts vai darbības sfēra apturēta saskaņā ar Noteikumu Nr.169 51.1. apakšpunktu un saistībā ar šo faktu stājies spēkā attaisnojošs spriedums attiecībā uz būvspeciālistu vai lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu;
 • sertifikāts vai darbības sfēra apturēta par valsts valodas lietojuma neatbilstību un būvspeciālists ir iesniedzis Valsts izglītības satura centra lēmumu par personas valsts valodas prasmes pārbaudi, kas apliecina valsts valodas prasmju līmeņa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam.

Ja personai saskaņā ar Noteikumu Nr.169 51.5. apakšpunktu ir apturēta būvprakses sertifikāta darbības sfēra un persona vēlas to atjaunot, tā pēc norādītā apturēšanas termiņa beigām kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā kārto kompetences pārbaudi. (Noteikumu Nr.169 53.punkts).

Kompetences pārbaudes iestādes lēmums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Brīvības gatvē 223, Rīgā, LV-1039, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Būvspeciālista sertifikāta anulēšanas kārtība

Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu, ja (Noteikumi Nr.169 57.punkts):

 • saņemts būvspeciālista iesniegums par būvprakses sertifikāta darbības sfēras anulēšanu;
 • būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bija par pamatu lēmuma pieņemšanai par sertifikātu vai darbības sfēras piešķiršanu;
 • spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ar kuru būvspeciālists ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā saskaņā Noteikumu Nr. 169 3. pielikumu.
 • būvspeciālistam vairāk nekā četrus gadus pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi apturēta būvprakses sertifikāta darbības sfēra.

Kompetences pārbaudes iestādes lēmums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Brīvības gatvē 223, Rīgā, LV-1039, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība darbības sfērās

PROJEKTĒŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;
 • pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšana;
 • saldēšanas sistēmu projektēšana;

BŪVDARBU VADĪŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;