Biedrība „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (LSGŪTIS) ir dibināta 1991.gada 23.maijā.

Pašreiz tā apvieno 355 speciālistus, kas veic patiesu inženiera darbu vai docē augstskolās. Savienība nosprauž stratēģiju nozares attīstībai un realizē to ar savu biedru palīdzību, izstrādā un koriģē nozares nacionālos standartus, veic projektu un pētījumu konsultēšanu un neatkarīgu ekspertīzi, izsaka prasības mācību iestāžu programmām, kurās mācās vai studē nākošie nozares speciālisti, sertificē fiziskas personas projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas darbu vadīšanai siltumapgādes, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, gāzes apgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas, kā arī energoaudita jomā.

Minēto funkciju veikšanai LSGŪTIS uztur ciešus kontaktus ar Latvijas Būvnieku asociāciju, ar Latvijas Būvinženieru savienību un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrību, kā arī ar Skandināvijas apkures ventilācijas un santehnikas inženieru savienību federāciju SCANVAC (asociēta dalībnieka statuss kopš 1993.gada 1.novembra), Amerikas apkures aukstumtehnikas un gaisa kondicionēšanas inženieru savienību, Igaunijas Apkures un ventilācijas inženieru savienību (darbojoties Baltijas valstu inženieru savienību federācijā BALTVAC).

Par Eiropas Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas inženieru savienību federācijas (REHVA) dalībnieku LSGŪTIS tika uzņemts REHVA Ģenerālajā Asamblejā Briselē 1997.gada 1.septembrī.

LSGŪTIS augstākais orgāns ir kopsapulce, ko sasauc ne retāk kā reizi gadā. Valdi un revīzijas komisiju ievēl kopsapulcē uz diviem gadiem.

LSGŪTIS sastāvā kā patstāvīga struktūrvienība darbojas Būvspeciālistu sertificēšanas centrs (LSGŪTIS BS SC), Konsultāciju centrs (LSGŪTIS KC).

LSGŪTIS aktīvi sadarbojas ar :

 • Standartizācijas tehnisko komiteju (STK 1) „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”;
 • LR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas apakškomisija „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”.
LSGŪTIS Būvspeciālistu Sertifikācijas Centrs (LSGŪTIS BS SC) tika izveidots 2001.gadā savas jomas speciālistu profesionālās kompetences novērtēšanai.

LSGŪTIS BS SC veic savu nozaru Būvniecības speciālistu atestāciju Latvijā, piešķirot sertifikātus profesionālai darbībai siltumapgādes un ventilācijas, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, projektēšanā, būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

2016.gada 7.janvārī LSGŪTIS BS SC piešķirta LNAB atkārtotas akreditācijas apliecība (reģ. N° LATAK – S3 – 214 – 11 – 2002) par kompetenci būvspeciālistu sertificēšanā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes apgādes sistēmu, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; neatkarīgo ēku energoefektivitātes jomā. Akreditācijas apliecība derīga līdz 2021.gada 11.janvārim.

LSGŪTIS BS SC savā darbā ievēro standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasības.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma V nodaļu un noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.1-8-3 no 15.04.2015. ar LR Ekonomikas ministriju par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanu LSGŪTIS BS SC NODROŠINA:

1. Sertificēšanas institūcijas pienākumi noteikti 2018.gada 20.martā Ministru Kabineta noteikumos Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi.” t.sk. piešķirt, anulēt un vest būvprakses sertifikātu uzraudzību sekojošās sfērās:

PROJEKTĒŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana;
 • saldēšanas sistēmu projektēšana;

BŪVDARBU VADĪŠANA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;

BŪVUZRAUDZĪBA:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;

2. Sertificēšanas institūcijas pienākumus, kas noteikti 2013.gada 9.jūlijā Ministru kabineta noteikumos Nr. 382 “Noteikumi par neatkarīgajiem ekspertiem (energoauditoriem) ēku energoefektivitātes jomā, t.sk.piešķirt, uzturēt energoauditoru sertifikātus sekojošās jomās:

2.1. ēkas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energoefektivitātes sertifikāta izsniegšanai;

2.2. projektējamu jaunbūvju un rekonstruējamu ēku energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izsniegšanai;

2.3. apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai.

Sertificēšanu veic LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centra (LSGŪTIS BS SC) personāls un pieaicināti kompetenti eksperti atbilstoši kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātai procedūrai.

Būvprakses sertifikātu piešķir LSGŪTIS BS SC vadītājs, ievērojot ekspertu atzinumus un ekspertu komisijas ieteikumus.

LSGŪTIS BS SC un ekspertu komisijas kopējas sēdes sertifikātu piešķiršanai notur pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Eksāmena norises vieta ir Stirnu ielā 34, Rīgā. Informācija par eksāmena norises datumiem un laikiem tiek publicēta LSGŪTIS mājas lapā.

LSGŪTIS BS SC nepieļauj sertifikācijas ierobežojumus, pamatojoties uz nepiemērotiem finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, tādiem kā piederība asociācijām vai grupām. Sertifikācijas institūcija lieto procedūras tā, lai netraucētu un nekavētu pretendentu vai kandidātu piekļuvi sertifikācijai. Sertifikācijas institūcija nodrošina neietekmējamību.

(LVS EN/ISO/IEC 17024:2012)

BS SC Nolikums

Sertificēšanas procesa profesionālais ētikas kodekss

(LSGŪTIS) BS SC funkciju veikšanas shēma