LV būvspeciālistiem nepieciešamie dokumenti darbam ārvalstīs

Informācija par kārtību, kādā izsniedz iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs.

Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir tiesības strādāt būvspeciālista profesijā un kuri vēlas strādāt būvspeciālista profesijā ārvalstīs, var pieprasīt Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra izziņu, kurā ir apliecinātas:

  1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā būvspeciālista profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā būvspeciālista profesijā;
  3. ka personai nav ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrā iesniedz rakstisku iesniegumu brīvā formā, kurā norāda:

  1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi, uz kurieni nosūtāms dokuments;
  2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
  3. norāda, kāds dokuments nepieciešams un dokumenta pieprasīšanas mērķi (piemēram, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai būvspeciālista profesijā);

Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Iesnieguma izskatīšanas un izziņas izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura:

  1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Izziņa tiek sagatavota latviešu valodā un tiek izsniegta pēc samaksas veikšanas.