Priekšnosacījumi pretendentiem

Persona var pretendēt uz būvprakses sertifikātu, ja (Noteikumi Nr.169 12.punkts):

 1. ieguvusi specialitātei atbilstošu profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā:
  1.1. būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfērās – pirmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
  1.2. būvniecības projektēšanas darbības sfērās – otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
 2. ieguvusi darba pieredzi ne mazāku kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā, izpildot kompetences pārbaudes iestādes noteikto Būvspeciālistu minimālās praktiskā darba pieredzes programmu attiecīgajā jomā un sfērā;
 3. nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, vai kurai ir noņemta, vai dzēsta sodāmība;
 4. iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā.

Pretendentiem uz būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas darbības sfērās jābūt apliecībām par šādu mācību programmu apguvi:

 • Darba aizsardzība -ne mazāk kā 40 stundas,
 • Elektrodrošība -ne zemāka par “B” elektrodrošības grupu (ar derīguma termiņu);
 • Kravu droša pārvietošana (ar derīguma termiņu).

Pretendentiem uz būvprakses sertifikātu gāzes apgādes sistēmu darbības sfērās jābūt attiecīgās sfēras gāzes apgādes sistēmu profesionālās kvalifikācijas apliecībai (ar derīguma termiņu):

Dabasgāzes sistēmu (ar darba spiedienu līdz 16 bar) projektētājs vai Dabasgāzes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar būvmontāžas darbu vadītājs/būvuzraugs

Veidlapas un nepieciešamie dokumenti

Aizpildītos dokumentus un veidlapas lūdzam iesniegt LSGŪTIS Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrā Stirnu ielā 34, Rīgā vai atsūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu: sertifikacija@lsgutis.lv

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam Būvspeciālista kompetences novērtēšanai:

Kompetences pārbaudes novērtējums

Pretendents kompetences pārbaudes eksāmenu kārto rakstveidā, no attiecīgās darbības sfēras eksāmena tēmu saraksta izvelkot vienu jautājumu no katras tēmas.

Katras tēmas atbilde tiek vērtēta, izmantojot 10 baļļu vērtēšanas skalu:

 • ļoti augsts vērtējums– 10, 9;
 • augsts vērtējums – 8, 7;
 • vidējs vērtējums – 6, 5, 4;
 • zems vērtējums – 3, 2, 1 (negatīvs vērtējums).

Eksāmens tiek ieskaitīts, ja atbildēts uz visiem eksāmena jautājumiem un vērtējums par katru atbildēto jautājumu ir ne mazāks par 4 ballēm.

Ja vērtējums par kādu no atbildēm ir 3 balles vai mazāks, tad vērtējums ir negatīvs un eksāmens nav nokārtots.

Ja pretendenta kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru pievienošanu.

Ja pretendents kompetences pārbaudi nav nokārtojis vai objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu ne mazāk kā uz vienu mēnesi un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot tā norises vietu un laiku.

Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi vai, nepaziņojot objektīvu neierašanās iemeslu, nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību. Personai ir tiesības pretendēt uz kompetences pārbaudi ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību.

Kompetences pārbaudes iestāde lēmumu pieņem piecu darba dienu laikā pēc kompetences pārbaudes, tas tiek elektroniski parakstīts un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Stirnu ielā 34, Rīgā, LV-1084, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Sertifikāta iegūšanas algoritms