Informācija par nākamo rakstveida kompetences pārbaudi

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs informē, ka kompetences pārbaude – rakstveida eksāmens notiek reizi mēnesī LSGŪTIS telpās Rīgā, Brīvības gatvē 223 (2.stāvs)

Nākamo eksāmenu datumi:

2024.gada 22.maijā plkst 10.00

2024.gada 12.jūnijā plkst.10.00

Maksa par sākotnējās kompetences novērtēšanu ir 150 EUR (MK 20.03.2018. noteikumi Nr.169 ”Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 65.1.apakšpunkts)

Par sertificēšanas pakalpojumiem jāmaksā pirms pakalpojuma saņemšanas.

Informācija pa tālruni  26636264 vai rakstot uz e-pastu sertifikacija@lsgutis.lv 

Priekšnosacījumi pretendentiem

Persona var pretendēt uz būvprakses sertifikātu, ja (Noteikumi Nr.169 12.punkts):

 1. ieguvusi specialitātei atbilstošu profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā:
  1.1. būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfērās – pirmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
  1.2. būvniecības projektēšanas darbības sfērās – otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
 2. ieguvusi darba pieredzi ne mazāku kā 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā, izpildot kompetences pārbaudes iestādes noteikto Būvspeciālistu minimālās praktiskā darba pieredzes programmu attiecīgajā jomā un sfērā;
 3. nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, vai kurai ir noņemta, vai dzēsta sodāmība;
 4. iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā.

Pretendentiem uz būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas darbības sfērās jābūt apliecībām par šādu mācību programmu apguvi:

 • Darba aizsardzība -ne mazāk kā 40 stundas,
 • Elektrodrošība -ne zemāka par “Bz” elektrodrošības grupu (ar derīguma termiņu);
 • Kravu droša pārvietošana (ar derīguma termiņu).

Pretendentiem uz būvprakses sertifikātu gāzes apgādes sistēmu darbības sfērās jābūt attiecīgās sfēras gāzes apgādes sistēmu profesionālās kvalifikācijas apliecībai (ar derīguma termiņu): Dabasgāzes sistēmu (ar darba spiedienu līdz 16 bar) projektētājs vai Dabasgāzes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar būvmontāžas darbu vadītājs/būvuzraugs;

Pretendentiem uz būvprakses sertifikātu saldēšanas sistēmu būvdarbu vadītāja darbības sfērā jābūt sertifikātam par tādu stacionāru aukstumiekārtu uzstādīšanu, kurās ir ozona slāni noārdošas vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes – sertifikāts darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm“)

Dokumentu iesniegšana

Atbilstoši 2018. gada 20. marta noteikumu Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 18.punktam,  lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu vai darbības sfēru pievienošanu, pretendents Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tīmekļvietnē (www.bis.gov.lv) aizpilda tiešsaistes iesnieguma veidlapu sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru pievienošanai ( instrukcija ), pirms tam Būvniecības informācijas sistēmā ievadot:

 • informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, elektroniski pievienojot izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
 • darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies, katram darba ierakstam pievienojot praksi apliecinošos dokumentus, kā arī Sertificēšanas centra noteiktos papildu dokumentus un attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
 • Sertificēšanas centra noteiktie papildu pievienojamie dokumenti – skatīt  Priekšnosacījumi pretendentiem:

          – būvdarbu vadīšanas darbības sfērās – apliecības: darba aizsardzībā, elektrodrošībā, kravu drošā pārvietošanā;

          – gāzes apgādes sistēmas visās darbības sfērās – attiecīgās sfēras gāzes apgādes sistēmu profesionālās kvalifikācijas apliecība;

          – saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanas sfērā – sertifikāts darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

          – projektēšanas darbības sfērai jānorāda viens atbilstošās darbības sfēras būvspeciālista vadībā izstrādāts būvprojekts, kas pieejams BIS vai kas atsūtīts Sertificēšanas centram uz e-pastu sertifikacija@lsgutis.lv, kuru izvērtē eksperts, uzaicinot pretendentu uz interviju;

Sertificēšanas centrs pēc iesnieguma saņemšanas, izskatīšanas un izvērtēšanas, (ja nepieciešams, pretendentam pieprasa iesniegt informācijas precizējumus) mēneša laikā uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi vai pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kompetences pārbaudi.

Sertificēšanas centrs ar sertificētām personām noslēdz vienošanos, kurā iekļauti nosacījumi par sertifikāta uzturēšanu un izmantošanu.

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam būvspeciālista kompetences novērtēšanai un normatīvo aktu saraksti:

 

 

 

 

Kompetences pārbaudes novērtējums

Pretendents kompetences pārbaudes eksāmenu kārto rakstveidā. Pretendents izlozē eksāmena biļeti, kurā ir iekļauti tādi būtiski un darbības sfērai nozīmīgi profesionālās darbības jautājumi, lai kompetences pārbaudes rezultātā varētu tikt novērtēta pretendenta atbilstība attiecīgajā darbības sfērā nepieciešamajām kompetencēm. Kompetences pārbaudes jautājumu tēmas (noteikumu 3. pielikums)

Katras tēmas atbilde tiek vērtēta, izmantojot 10 baļļu vērtēšanas skalu:

 • ļoti augsts vērtējums– 10, 9;
 • augsts vērtējums – 8, 7;
 • vidējs vērtējums – 6, 5, 4;
 • zems vērtējums – 3, 2, 1 (negatīvs vērtējums).

Pretendents eksāmenu ir nokārtojis, ja katrā no sniegtajām atbildēm ekspertu vidējais vērtējums ir no 4 (četrām) līdz 10 (desmit) ballēm, un VUGD eksperta vērtējums nav zemāks par “4”.

Ja pretendenta kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru pievienošanu.

Ja pretendents kompetences pārbaudi nav nokārtojis vai objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu ne mazāk kā uz vienu mēnesi un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot tā norises vietu un laiku.

Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi vai, nepaziņojot objektīvu neierašanās iemeslu, nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību. Personai ir tiesības pretendēt uz kompetences pārbaudi ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību.

Kompetences pārbaudes iestāde lēmumu pieņem piecu darba dienu laikā pēc kompetences pārbaudes, tas tiek elektroniski parakstīts un reģistrēts BIS būvspeciālistu reģistrā. Būvspeciālists lēmumu saņem BIS būvspeciālistu reģistrā savā profilā, par to saņemot ziņu e-pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu lēmums ir paziņots adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS CS, Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039, vai elektroniski parakstītu info@lsgutis.lv

Sertifikāta iegūšanas algoritms