Informācija neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā

Veidlapas un nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums kompetences apliecināšanai ēku energoefektivitātes jomā
  • izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina neatkarīgam ekspertam nepieciešamo teorētisko zināšanu apguvi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
  • ēku energoefektivitātes novērtēšanai un ēku energoefektivitātes sertifikātu vai ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu izsniegšanai – vismaz seši ēkas energoefektivitātes aprēķini un ēkas energoefektivitātes novērtējumi ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kas apliecina 2 gadu praktisko pieredzi;
  • apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai – vismaz trīs apkures sistēmu pārbaudes akti un viens gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts, kas apliecina 6 mēnešu praktisko pieredzi, vai apliecinājums par apgūtu pieredzi speciālās Sertificēšanas centra organizētās praktiskās apmācībās neatkarīgu ekspertu vadībā, kuri ieguvuši neatkarīga eksperta kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei, un vismaz viens apkures sistēmu pārbaudes akts un viens gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts, kas izstrādāts praktiskajās apmācībās.

Atbilstoši 2019.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.26 Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas maksa ir 214,96 EUR.

Eksaminācijas kontroljautājumi neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā

2022.gada 18.oktobrī izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.642 Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.augsuta noteikumos Nr.531 Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā. Noteikumu Nr.531 grozījumi paredz atvieglotas prasības sertifikāta iegūšanai apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes veikšanai. Sertifikātu apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaužu veikšanai varēs iegūt kompetences pārbaudes iestādes – Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra – noteiktajā kārtībā.

Sertificēšanas centrs piedāvā pretendentiem uz sertifikātu apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai noklausīties 4 lekciju kursu “Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktu sastādīšana” (maksa 200,00 EUR):

1. Apkures katlu pārbaudes un aktu sastādīšana Lektors Dr.sc. ing. Aldis Greķis
2. Apkures sistēmu pārbaudes un aktu sastādīšana Lektors Dr.sc. ing. Aleksandrs Zajacs
3. Ventilācijas sistēmu energoefektivitāte un droša ekspluatācija Lektors Dr.sc. ing. Anatolijs Borodiņecs
4. Ventilācijas sistēmu pārbaude un aktu sastādīšana Lektors Dr.sc. ing. Jurģis Zemītis

Par lekciju kursa noklausīšanos – apliecinājums par 20 profesionālās pilnveides punktiem.

Pieteikumu lekciju kursa saņemšanai sūtīt uz e-pastu konsultacijucentrs@lsgutis.lv.

Pēc lekciju kursa apguves tiek organizētas praktiskās apmācības, kuru laikā katrs dalībnieks neatkarīgu ekspertu vadībā, kuru kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, sastāda vienu apkures sistēmu pārbaudes aktu un vienu gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu un saņem apliecinājumu par apgūtu pieredzi.

Iesniegumam kompetences apliecināšanai apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai pievieno apliecinājumu par apgūto pieredzi un praktiskajās apmācībās izstrādāto apkures sistēmu pārbaudes aktu un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu un iesniedz Sertificēšanas centrā.