Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība

 1. Būvspeciālista sūdzību un iesniegumu izskatīšanas kārtība.
  1.1. Sertifikātu pretendentu būvspeciālista sūdzības, iesniegumus reģistrē biroja administratore.
  1.2. Ja sūdzība vai iesniegums saistīts ar eksaminēšanas procesu, BS SC administrators pārbaudei no apstiprināto BS SC ekspertu saraksta norīko citu ekspertu. Eksperta slēdzienu izskata atkārtotā komisijas sēdē, piedaloties sertifikāta pretendentam vai būvspeciālistam. Komisijas sēdes protokolā tiek atspoguļots sūdzību izskatīšanas proces.
  1.3. Ar komisijas lēmumu iepazīstina pretendentu vai būvspeciālistu, kurš apliecina iepazīšanos ar parakstu.
  1.4. Sertificēšanas centrs saņemot sūdzību, ir atbildīgs par visas sūdzības validēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanu un verificēšanu.
 2. Sūdzību par būvspeciālistu izskatīšanas kārtība.
  2.2. Ja saņemta sūdzība vai ienākusi cita veida informācija par būvspeciālistu patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumu, BS SC iereģistrē biroja administrators un vadītājs izvērtē pārkāpuma būtību un nepieciešamības gadījumā norīko atbilstošas jomas ekspertu, kurš iepazīstas ar lietas apstākļiem un pieprasa objektīvai izvērtēšanai nepieciešamos papildu dokumentus.
  2.3. Norīkotais eksperts savu atzinumu par pārkāpumu iesniedz speciāli izveidotai komisijai vai Ētikas komisijai, kura vērtē pārkāpuma radītās sekas, lai lemtu par ierosinājumu brīdinājuma izteikšanai vai nepieciešamību uzdot būvspeciālistam veikt atkārtotu sertifikāciju, ja patstāvīgās prakses pārkāpumi konstatēti divas reizes divu gadu periodā.
  2.4. Lēmumu par komisijas ierosinājumu pieņem BS SC administrators, ko 2 darba dienu laikā Paziņošanas likuma kārtībā paziņo attiecīgajam būvspeciālistam, kā arī ievada BIS Būvspeciālistu reģistrā.
 3. Lēmuma pieņemšana.
  3.1. Lēmumus, kas saistīti ar būvspeciālistu būvprakses uzraudzības darbību, pieņem BS SC administrators, pamatojoties uz komisijas ierosinājumu.
  3.2.Ja būvspeciālista uzraudzības punktu skaits, atbilstoši p.6.6.8 noteiktajam, pārsniedz 90, lēmumu var pieņemt bez būvspeciālista klātbūtnes.
  3.3.BS SC administratora lēmumus par būvspeciālista saglabāšanu BIS Būvspeciālistu reģistrā, viņa darbības apturēšanu, darbības atjaunošanu vai būvprakses sertifikāta anulēšanu un izslēgšanu no BIS Būvspeciālistu reģistrā BS SC divu darba dienu laikā ievada EM BIS.
 4. Process, rīcībai ar sūdzībām, pakļaujas konfidencialitātes prasībām. Tās attiecas uz sūdzību iesniedzēju un sūdzības priekšmetu.
 5. Apelācijas procedūras.
  5.1. BS SC motivēts lēmums par būvprakses sertifikāta piešķiršanas atteikumu, izsniegtā sertifikāta darbības apturēšanu un anulēšanu, piecu dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, tiek nosūtīts pretendentam un EM BIS.
  5.2. Kompetences pārbaudes iestādes pieņemto lēmumu var apstrīdēt LR Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Nolikums par sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtību