Seminārs “Hidraulisko sistēmu balansēšana”
2023-07-20
Seminārs “Energoefektīvās inovācijas siltumtehnisko sistēmu aprīkojumā un vadībā
2023-08-18

Informāciju par maģistra programmu būvniekiem

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte aicina interesentus ar iepriekš iegūtu bakalaura grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju arhitektūras un pilsētu plānošanas, būvzinātnes nozarēs un tām pielīdzināmu izglītību iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā, studējot  profesionālajā maģistra programmā “Pilsētu un reģionu inženierekonomika”.

Studiju ilgums ir 1,5 gadi. Nodarbības notiek divus semestrus darbadienu vakaros no 18:15, bet pēdējā semestra laikā tiek izstrādāts maģistra darbs.

Studiju programmā tiek akcentētas ar pilsētu un teritoriju attīstību saistītas problēmas, uzsvaru liekot tieši uz ekonomiskiem aspektiem. Tiek piedāvāti tādi studiju priekšmeti, kā „Pilsētu ekonomika un sociālā vide”, „Reģionālā pārvaldība”,  “Ekonomiskās analīzes metodes”, „Energoapgādes ilgtspējīga attīstība”,  „Reģionālā infrastruktūra”, “Arhitektūras socioloģija” un tml.

Tiek piedāvātas 25 valsts budžeta finansētas studiju vietas. Pieteikties var elektroniski līdz 25.08.2023. Informācija par uzņemšanu  www.rtu.lv/uznemsana