Latvijas valsts standarts informē
2020-07-17
VNĪ meklē būzuzraugu
2020-09-10

Rīgas Siltums aicina darbā

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītāju

Galvenie darba pienākumi

 1. Plānot, organizēt un vadīt Mērījumu un ieregulēšanas dienesta darbu.
 2. nodrošināt kontrolmēraparātu, automatizācijas līdzekļu, tehnoloģiskās aizsardzības un signalizācijas shēmu elementu profilaktisko apkopi un remontu.
 3. organizēt siltumtīklu režīmu izstrādāšanu, katlu agregātu palaišanas – ieregulēšanas darbu veikšanu, kā arī siltumtīklu izmēģinājumu nodrošināšanu saskaņā ar apstiprināto metodiku.
 4. nodrošināt siltumtīklu ūdens kvalitātes kontroli un kurināmā analīžu veikšanu.
 5. kontrolēt tehnoloģiskā un dzeramā ūdens izmantošanu, kā arī izmantoto ūdeņu novadīšanu kanalizācijā.
 6. kontrolēt kaitīgo izmešu daudzumu un dabas resursu izmantošanu, lai nepārsniegu Vides valsts institūciju noteiktos lielumus.
 7. organizēt siltumenerģijas skaitītāju pārbaudi, remontu pieņemšanu ekspluatācijā.
 8. piedalīties siltumapgādes projektu saskaņošanā jautājumos, kas saistīti ar iekārtu un siltumtīklu darba režīmiem, siltuma ražošanas procesu automatizāciju un skaitītāju uzstādīšanu.
 9. nodrošināt dienesta dokumentācijas (amatu apraksti, strukturālās shēmas, instrukcijas u.cc.) savlaicīgu izstrādi un aktualizāciju.
 10. Noteikt padoto darbinieku pienākumus un to sadali. Uzraudzīt darba izpildi.

Prasības pretendentam

 1. augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija vai maģistra grāds šādos studiju virzienos: mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika un mašīnzinības vai enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas;
 2. pieredze kolektīva vadīšana ne mazāka kā 3 (trīs) gadi, specialitātē ne mazāk kā 5 (pieci) gadi;
 3. C1 valsts valodas prasmes pakāpe.
 4. Nepieciešamās kompetences:
 • orientācijas uz rezultātu sasniegšanu;
 • vadītprasme;
 • stratēģiskā domāšana;
 • atbildība;
 • profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;
 • prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus;
 • prasme sagatavot komplicētus dokumentus ar analītisko materiālu un motivāciju;
 • prasme analizēt un izvērtēt liela apjoma dažāda veida informāciju;
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • prasme saskaņot savu darbību ar citiem darbiniekiem un personām ārpus uzņēmuma;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint, OTIS un MDS datu bāzēm lietotāja līmenī).

Piedāvājam

 1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.
 2. Bruto algu EUR 1720 mēnesī.
 3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
 5. Darbu profesionālā kolektīvā.
 6. Darba vietu Cēsu ielā 3A, Rīgā.

Kontaktpersona

Personāla daļas vadītāja A.Lāce – tālrunis 67017340. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē: https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: aira.lace@rs.lv līdz 2020.gada 4.septembrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;
2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase