Informācija apmeklētājiem un būvspeciālistiem
30. marts, 2020
Informācija par nākamo rakstveida kompetences pārbaudi (maijā un jūnijā)
21. maijs, 2020

Latvijas valsts standarts informē

Publicēts jauns LVS standarts ugunsdzēsības jomā

2020. gada 12. martā reģistrēts nacionālais standarts LVS 187:2020 “Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai”.

Šis standarts attiecas uz virszemes un apakšzemes hidrantiem Latvijas Republikas teritorijā. Tajā sniegtas prasības hidrantu izbūvei, kā arī norādījumi to pārbaudēm gan pirms to nodošanas ekspluatācijā, gan ekspluatācijas laikā. Standarts izstrādāts, lai tiktu nodrošinātas ugunsdrošības prasības un ugunsgrēka dzēšanas darbiem nepieciešamie apstākļi.

Standarts ir pieejams LVS lasīšanai Būvspeciālistu lasītavā.