Informācija apmeklētājiem un būvspeciālistiem
2020-03-30
Ziņojums par Biedrības darbu 2019.gadā
2020-05-29

Latvijas valsts standarts informē

Publicēts jauns LVS standarts ugunsdzēsības jomā

2020. gada 12. martā reģistrēts nacionālais standarts LVS 187:2020 “Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai”.

Šis standarts attiecas uz virszemes un apakšzemes hidrantiem Latvijas Republikas teritorijā. Tajā sniegtas prasības hidrantu izbūvei, kā arī norādījumi to pārbaudēm gan pirms to nodošanas ekspluatācijā, gan ekspluatācijas laikā. Standarts izstrādāts, lai tiktu nodrošinātas ugunsdrošības prasības un ugunsgrēka dzēšanas darbiem nepieciešamie apstākļi.

Standarts ir pieejams LVS lasīšanai Būvspeciālistu lasītavā.